Odpowiedź Wójta Gminy Rozprza w sprawie podwyższenia podatków za nieruchomości od 2020 r. i nowych stawek odbioru odpadów komunalnych

Grupa mieszkańców Gminy Rozprza wystosowała w dniu 27.02.2020 r. pismo do Wójta w sprawie podwyższenia podatków za nieruchomości od stycznia 2020 r. oraz nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Dokument ten wskazywał brak wcześniejszych informacji i konsultacji ze społecznością lokalna na temat planowanych podwyżek podatków, brak argumentacji oraz dyskusji na sesji rady gminy, co do tych podwyżek czy też nie uwzględnienie możliwości różnicowania stawek podatków.

Drugim ważnym tematem podnoszonym przez mieszkańców był odbiór odpadów komunalnych i znaczny wzrost cen w porównaniu do dotychczasowych. Społeczeństwo było zainteresowane m.in. jak rozkładają się koszty i z czego wynikają, pytali o częstotliwość i możliwość zakupu pojemników oraz zasadność udziału ZGK jako pośrednika w odbiorze tych odpadów.

W dniu wczorajszym (t. j. 23.03.2020 r.) otrzymałam kopię e-mailowa z odpowiedzią na powyższe pismo dlatego zasadna jest jego publikacja oraz przekazanie stanowiska Pana Wójta w kwestiach wątpliwych dla mieszkańców do jak największego grona zainteresowanych odbiorców.

Urząd Gminy wskazuje, że na cenę odbioru odpadów wpływ miały następujące czynniki:

  1. wzrost stawek opłat jednostkowych za korzystanie ze środowiska:

2. wzrost cen przyjęcia odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radomsku:

3. wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto:

Ponadto gmina we własnym zakresie odbiera popiół 3 razy do roku i rekultywuje. Według przedstawionych wyliczeń koszt takiej rekultywacji wynosi około 90 tys. jednorazowo.

W odpowiedzi na pismo z 27.02.2020 r. w temacie odbioru odpadów komunalnych Urząd Gminy wskazuje, że gmina nie ma wpływu na kształtowanie się cen na rynku oraz, że nie może dofinansowywać systemu z budżetu gminy. Jej udział polega na zorganizowaniu przetargu na odbiór odpadów. Zamawiający (w tym przypadku gmina) organizując przetarg, zgodnie z Ustawa prawo zamówień publicznych załącza do ogłoszenia o przetargu SIWZ (Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia). SIWZ to podstawowy i jeden z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający pokazuje w nim swoje oczekiwania w stosunku do przyszłego Wykonawcy, z którym podpisze umowę. Odnosząc to do tematu śmieci, to gmina określała m.in. częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów czy pośrednictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej w ich odbiorze, więc wpływ ten polegał na określeniu pewnych warunków mających niewątpliwie znaczenie przy cenie ostatecznej.

Stwierdzenie, że Rada Gminy w praktyce zatwierdza tylko stawki wynikające z przetargu i nie ma innego wpływu na kształtowanie wysokości stawek za odbiór odpadów też nie jest do końca słuszne, bowiem art. 6j Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, iż Rada Gminy może różnicować stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, powierzchni lokalu mieszkalnego czy rodzaju zabudowy.

Niestety nie mogę zgodzić się ze słowami, że radni gminy nie wnosili żadnych uwag, co do planowanej stawki oraz warunków odbioru odpadów. Proponowaliśmy programy z WFOŚiGW odnośnie dofinansowania do zakupu m.in. pojemników, przedstawienie kosztów częstszego odbioru niektórych frakcji czy porównanie pośrednictwa Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz kompleksowego odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną.

Poniżej wynik przeprowadzonego przetargu:


Według informacji ujętych w piśmie z Urzędu Gminy, liczba mieszkańców zdeklarowanych na terenie Gminy Rozprza w zakresie wywozu odpadów to 10831. Wiemy, że Gmina Rozprza liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Natomiast właściciele tych nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h). Zależność ta zależy zatem nie od meldunku, a od miejsca zamieszkania. Nasuwa się zatem pytanie czy gmina w jakiś sposób weryfikuje czy dana nieruchomość jest zamieszkiwana i czy wnoszona jest opłata za odbiór odpadów? Jak wygląda ściągalność tych opłat? Niestety dochodzą do nas głosy, że nie wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren Gminy Rozprza złożyli odpowiednie deklaracje i dokonują opłat.

Poniżej tabela obrazująca poszczególne składowe stawki 18,50 zł za osobę/miesiąc:Obecna umowa na odbiór odpadów obowiązuje do końca grudnia 2020 roku, zatem pod koniec roku gmina będzie musiała zorganizować przetarg na odbiór odpadów od stycznia 2021. Oczywiście poza pewnymi kosztami, których nie da się zmniejszyć należy dołożyć wszelkich starań, aby cena świadczonych usług była jak najniższa z uwzględnieniem jak najwyższej jakości tej realizacji.

Kolejnym problemem, który podnosili mieszkańcy w piśmie do wójta jest kwestia podwyżek podatku od nieruchomości od stycznia 2020 roku.

Mieszkańcy skarżyli się na brak informacji, w tym temacie. Podnosili argumentacje, że o podwyżkach wiele osób dowiedziało się dopiero w momencie otrzymania nakazu płatniczego oraz to, że wcześniej nie było żadnej merytorycznej dyskusji choćby na sesjach rady gminy.

W odpowiedzi z Urzędu Gminy wskazane są miejsca publikacji informacji o podatkach obowiązujących na terenie Gminy Rozprza od stycznia 2020 oraz argumentacja o wzroście kosztów jako głównego czynnika podwyżki podatków

Mam jednak wrażenie, że mieszkańcom w większości nie chodzi o sam fakt podwyżki podatków, ale sposobu w jaki zostało to zrobione. Podwyżki podatków nigdy nie będą spotykać się z entuzjazmem wśród mieszkańców jednakże przedstawiając plan działania, wykorzystanie tych dodatkowych wpływów pieniężnych oraz przekonując ludzi wcześniej do zasadności podwyżek można uspokoić niekorzystne nastroje społeczne oraz dać czas na przygotowanie się zarówno emocjonalne jak i finansowe.

Bardzo trafna jest argumentacja Urzędu Gminy ukazująca wpływ różnicowania stawek podatków. Były już takie próby i nie sprawdziły się, wiec mieszkańcy maja wskazany konkretny przykład braku takich działań oraz jego zasadność. Na przyszłość należy jednak podnosić takie argumenty w momencie dyskusji nad stawkami.

W odpowiedzi na pismo przytoczona jest także kwestia przeznaczenia znacznych środków na rozwój gospodarczy gminy i włączenie pewnych terenów do Łódzkiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej. Jednakże należałoby wskazać jaki wpływ na gminę miały te działania, czy przyniosły jakieś zyski oraz jakie są dalsze perspektywy? Brak zjazdu z autostrady A1 w bliskiej odległości od tego miejsca rodzi obawy, czy tereny te zostaną kiedykolwiek zagospodarowane przez jakiegoś inwestora?

Niestety ostatni akapit odpowiedzi z Urzędu Gminy nie odpowiada zupełnie stanowi faktycznemu. Z tego, co udało się ustalić, żaden z radnych nie był współautorem pisma mieszkańców do Pana Wójta. Część radnych podpisało się na “Liście poparcia pisma od mieszkańców do Wójta Gminy Rozprza w sprawie podniesienia podatków i opłat za odpady komunalne od 2020 roku”. Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, w którym radni nie proponowali innych źródeł finansowania inwestycji. Wspomniane było dofinansowanie na drogi powiatowe w kwocie ponad 1 miliona złotych czy też propozycja innej formy organizacji Dni Gminy Rozprza i zaoszczędzenie przez to środków, które mogłyby zasilić budżet gminy i realizowane z niego inwestycje.

Miejmy nadzieje, że kolejne ważne tematy będą szeroko omawiane na sesjach oraz zebraniach z mieszkańcami czy publikowane na stronie gminy, tak aby każdy poczuł się częścią tej lokalnej demokracji.

Jolanta Krupa

Autor: Jolanta Krupa

Cześć, nazywam się Jola Krupa. Od urodzenia mieszkam w Niechcicach. Jestem radną Gminy Rozprza od 2018 roku. W styczniu 2020 r. dołączyłam do redakcji Rozprza.info. Interesuje się sportem w szczególności piłką nożną. Lubię aktywnie spędzać czas oraz propagować zdrowy styl życia. Nie są mi obce problemy mieszkańców naszej gminy dlatego mam nadzieję, że pomogę w rzetelny i wiarygodny sposób przekazywać informację, aby wszystkim żyło się lepiej w naszej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *