Statut stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy
STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ROZPRZY

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Rozprzy zwana dalej OSP.
§2
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. nr 79, póz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2002 r. nr 147, póz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
§3
Siedzibą jest strażnica w Rozprzy ul. Rynek Piastowski 28.
§4
Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§5
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
§6
Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła mundurów, dystynkcji; odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§8
Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§9
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
§10
Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie wśród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarowego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkoleń funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno -wychowawczej i kulturalno – oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań Wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
§11
Działalność określona w § 9 i § 10 jest działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. 2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. I jest: – udział w akcjach ratowniczych, – organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. – organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej. 4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest: – organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. 5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych.
§13
W przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§14
Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych,
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Członków wspierających,
4. Członków honorowych,
§15
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „ W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przysięgam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym ojej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”
§16

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 10 lat i uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 16-18 lat mogą wybierać i być wybierani do władz OSP oraz do komisji do spraw młodzieży działającej w Związku.

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych, oraz w miejscu zamieszkania.

4. Zarządu organizacji MDP określa regulamin organizacji MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

5. Członkowie MDP mają prawo:

a) korzystać z bazy i wszystkich urządzeń technicznych OSP ( w obecności opiekuna lub osoby upoważnionej)

b) używać umundurowania i odznak wg odrębnego regulaminu

c) do nagród za wyróżniającą się prace w drużynie

6. Do obowiązków członków MDP należy;

a) osiągać dobre wyniki w nauce

b) wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków

c) przestrzegać postanowień statutu OSP, regulaminów oraz uchwał i postanowień Zarządu

d) troszczyć się o dobre imię drużyny oraz przejawiać dbałość o powierzony sprzęt i urządzenia

e) aktywnie uczestniczyć w zbiórkach i szkoleniu pożarniczym, brać udział w działaniach macierzystej jednostki OSP

7. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych

 

§17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1. Uczestniczyć w walnych zebraniu z głosem doradczym

2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP

3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz OSP

 

§18
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
Obowiązki członka honorowego:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
3. Dbać o mienie OSP.
§19
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu a prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używania munduru i odznak.
§20
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak również regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach.
4. Dbać o mienie OSP. 5
5. Regularnie opłacać składkę członkowską
§21
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.
§22
Członkostwo ustaje na skutek:
1.Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenie z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłat składek członkowskich za okres przekraczający rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 23
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni • od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków w § 19 i § 20 niniejszego statutu.
§24
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§25
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
§ 26
Władzami OSP są:
A. Walne zebranie.
B. Zarząd.
C. Komisja rewizyjna.
Kadencja władz OSP trwa 5 lat.

A. WALNE ZEBRANIE
§27
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§28
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1 Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji ojej zmianie.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
9. Podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn. C
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
§29
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały pisuje się do księgi protokołów.
§30
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§31
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd , który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co na 7 dni przed terminem zebranie.
§32
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
4. Na żądanie Związku OSP RP.
§33
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te miejsce innych członków OSP.
§34
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadaj ą zwykłą • większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§35
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.
§36
Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD
§37
1. Zarząd wybiera ze swego grona , prezesa, naczelnika straży dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuj funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd morze dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§38
Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3. Zwoływanie walnego zebrania.
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków , a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10.Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. 0rganizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych.
12.Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13.Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP. wykonywani e innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
14.Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a n ie przypisanych kompetencjom walnego zebrania
§39
Prezes lub Wiceprezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§40
Posiedzenia zarządu odbywaj ą się według potrzeb co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.
§41
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej r/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§42
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§43
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w • formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno – technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji.
7. Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż miejscowości oraz wyposażenia w sprzęt techniczny i inne środki.
§44
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną.
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§45
Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne.
1. Upomnienie ustne.
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP

C. KOMISJA REWIZYJNA
§46
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składania na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
c) Otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26 , póz. 306 ze zm.)
6. Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, taki sam skutek jak odwołanie zgodnie z § 33.
§47
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. §48 Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§49
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I
FUNDUSZE OSP
§50
Majątek i fundusze powstają:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku i imprez.
4. Ofiarności publicznej.
5.Wpływów z działalności gospodarczej.
§51
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
§52
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi„
2. Przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Wykorzystywanie majątku OSP na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§53
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§54
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§55
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrzony wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§56
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
§57
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.